Obiady – informacje

INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA
1. Z obiadów może korzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie.
2. Wypełnioną „kartę zgłoszenia na obiady” należy złożyć do p. Beaty Krok w sekretariacie szkoły.
3. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.
4. Uczeń spożywa obiady wyłącznie w stołówce szkolnej.
5. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3,30 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłaty za posiłki.
6. Indywidualna informacja o kwocie za obiady dziecka (uwzględnione ewentualne odpisy) w danym miesiącu dostępna jest w sekretariacie szkoły u p. Beaty Krok, pod numerem tel. 17 748 24 00. Na stronie internetowej szkoły zamieszczane są natomiast kwoty należne za dany miesiąc.
7. Odpłatność za obiady wnosi się z góry do dnia 10-go każdego miesiąca osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na rachunek bankowy szkoły:
Nr. konta bankowego: 35 1020 4391 0000 6202 0187 6705

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Podwisłocze 14
35-311 Rzeszów

W tytule przelewu należy podać: Nazwisko, Imię, klasę dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonywana jest płatność

8. Posiłki dla uczniów oraz pracowników szkoły wydawane są wyłącznie na podstawie bloczków obiadowych.
9. W przypadku braku wpłaty wydawanie posiłków zostaje wstrzymane do chwili uregulowania należności w danym miesiącu
10. Rodzic dokonujący opłaty za posiłki w formie gotówki otrzymuje od pracownika, który przyjmuje wpłatę, dowód wpłaty w postaci odcinka kwitariusza z numerem seryjnym i blo¬czek uprawniający do odebrania obiadu. W przypadku dokonania wpłaty przelewem bloczki obiadowe przekazywane są przez pracownika przyjmującego wpłaty za obiady wychowawcy.
11. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce wyznaczyć termin wnoszenia opłat, pod warunkiem, że zapłata zostanie uregulowana w miesiącu, w którym wydano posiłki.
12. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić w świetlicy szkolnej osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 17 748 23 83 nie później niż do godziny 800 w aktualnym dniu absencji. Po wyznaczonej godzinie „odpisy” nie będą uwzględniane.
13. Na podstawie zgłoszonych rezygnacji (odpisów) pomniejsza się kwotę obiadów należną w kolejnym miesiącu, wyjątek stanowią miesiące czerwiec oraz grudzień, w których kwotę za odpisane obiady (zgodnie z pkt. 9) zwracane są rodzicom / opiekunom prawnym na koniec danego miesiąca.
14. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.
15. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia o rezygnacji ucznia z korzystania z obiadów do p. Beaty Krok w sekretariacie szkoły.
W przypadku rezygnacji z obiadów bez złożonego oświadczenia rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do uregulowania naliczonych obiadów.

Z przysłowiami za pan brat

W międzyszkolnym konkursie literackim „ Z przysłowiami za pan brat”, zorganizowanym 14 września przez WiMBP Filia 6 w Rzeszowie zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce. Uczniowie z sześciu szkół wzięli udział w siedmiu konkurencjach, w ramach, których mieli okazję wykazać się znajomością przysłów.

Czytaj dalej

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny

Od 17-ego września rusza rejestracja na nowy semestr bezpłatnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych w wieku 7-12 lat – Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Bezpłatne zajęcia odbywające się w Rzeszowie oraz czterech Filiach: Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli.

Czytaj dalej

Liga Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie działa od kilkunastu lat. Przez cały okres działalności współpracujemy z Podkarpackim Zarządem Ligii Ochrony Przyrody w Rzeszowie. Uczniowie biorą udział w spotkaniach koła, wspierają działalność proekologiczną oraz poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności młodego przyrodnika. W ciągu kilku ostatnich lat z sukcesami reprezentowali placówkę w konkurach plastycznych, fotograficznych i wiedzowych na temat ochrony przyrody w Polsce i na Podkarpaciu.

Opiekunem koła jest Pani Katarzyna Chmiel

Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 62,70 zł (stawka 3,30 zł za jeden obiad).

Wpłat tytułem obiadów można uiszczać na konto szkoły:

86 1020 4391 0000 6202 0144 8554

Dokonując wpłat przelewem, należy w tytule przelewu podać nazwisko, imię, klasę oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Wszelkich Informacji dotyczących opłat za obiady udziela p. Beata Krok tel. 17 748 24 00

Facebook
Facebook
Skip to content