Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie: www.sp11.resman.pl

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 1.09.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji,
 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25. 09. 2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: —-

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększania liter,
 • możliwość pomniejszania liter,
 • podświetlane linki,
 • jasne tło,
 • odcienie szarości,
 • kontrast w negatywie
 • czytelna czcionka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Hałabuda adres email: kg@sp11.resman.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 24 00. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu:

Adres: 35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14

Tel.: 17 748 24 00

E-mail:sekretariat@sp11.resman.pl

Strona internetowa: www.sp11.resman.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, wejście do szatni, znajdujące się od ulicy Podwisłocze, oraz wejście boczne, od strony placu zabaw. Do wejść prowadzą  schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i szatnie) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Facebook
Facebook
Skip to content