Obiady – informacje

INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA
1. Z obiadów może korzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie.
2. Wypełnioną „kartę zgłoszenia na obiady” należy złożyć do p. Beaty Krok w sekretariacie szkoły.
3. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.
4. Uczeń spożywa obiady wyłącznie w stołówce szkolnej.
5. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3,30 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłaty za posiłki.
6. Indywidualna informacja o kwocie za obiady dziecka (uwzględnione ewentualne odpisy) w danym miesiącu dostępna jest w sekretariacie szkoły u p. Beaty Krok, pod numerem tel. 17 748 24 00. Na stronie internetowej szkoły zamieszczane są natomiast kwoty należne za dany miesiąc.
7. Odpłatność za obiady wnosi się z góry do dnia 10-go każdego miesiąca osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na rachunek bankowy szkoły:
Nr. konta bankowego: 35 1020 4391 0000 6202 0187 6705

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Podwisłocze 14
35-311 Rzeszów

W tytule przelewu należy podać: Nazwisko, Imię, klasę dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonywana jest płatność

8. Posiłki dla uczniów oraz pracowników szkoły wydawane są wyłącznie na podstawie bloczków obiadowych.
9. W przypadku braku wpłaty wydawanie posiłków zostaje wstrzymane do chwili uregulowania należności w danym miesiącu
10. Rodzic dokonujący opłaty za posiłki w formie gotówki otrzymuje od pracownika, który przyjmuje wpłatę, dowód wpłaty w postaci odcinka kwitariusza z numerem seryjnym i blo¬czek uprawniający do odebrania obiadu. W przypadku dokonania wpłaty przelewem bloczki obiadowe przekazywane są przez pracownika przyjmującego wpłaty za obiady wychowawcy.
11. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce wyznaczyć termin wnoszenia opłat, pod warunkiem, że zapłata zostanie uregulowana w miesiącu, w którym wydano posiłki.
12. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić w świetlicy szkolnej osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 17 748 23 83 nie później niż do godziny 800 w aktualnym dniu absencji. Po wyznaczonej godzinie „odpisy” nie będą uwzględniane.
13. Na podstawie zgłoszonych rezygnacji (odpisów) pomniejsza się kwotę obiadów należną w kolejnym miesiącu, wyjątek stanowią miesiące czerwiec oraz grudzień, w których kwotę za odpisane obiady (zgodnie z pkt. 9) zwracane są rodzicom / opiekunom prawnym na koniec danego miesiąca.
14. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.
15. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia o rezygnacji ucznia z korzystania z obiadów do p. Beaty Krok w sekretariacie szkoły.
W przypadku rezygnacji z obiadów bez złożonego oświadczenia rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do uregulowania naliczonych obiadów.

Z przysłowiami za pan brat

W międzyszkolnym konkursie literackim „ Z przysłowiami za pan brat”, zorganizowanym 14 września przez WiMBP Filia 6 w Rzeszowie zajęliśmy pierwsze i drugie miejsce. Uczniowie z sześciu szkół wzięli udział w siedmiu konkurencjach, w ramach, których mieli okazję wykazać się znajomością przysłów.

Czytaj dalej

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny

Od 17-ego września rusza rejestracja na nowy semestr bezpłatnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych w wieku 7-12 lat – Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Bezpłatne zajęcia odbywające się w Rzeszowie oraz czterech Filiach: Mielcu, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Stalowej Woli.

Czytaj dalej

Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 62,70 zł (stawka 3,30 zł za jeden obiad).

Wpłat tytułem obiadów można uiszczać na konto szkoły:

86 1020 4391 0000 6202 0144 8554

Dokonując wpłat przelewem, należy w tytule przelewu podać nazwisko, imię, klasę oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Wszelkich Informacji dotyczących opłat za obiady udziela p. Beata Krok tel. 17 748 24 00

Facebook
Facebook

Skip to content