Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie

im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie

Monitoring – klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

  1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie, adres: ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

  1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.

  • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w szczególności: w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i  pracowników oraz ochrony mienia (monitoring); Monitoringiem objęto teren szkoły i wokół niej (w tym wejście główne).

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

– Art. 6 ust. 1 lit. c/ art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 108a ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 poz. 60).

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 18 dni.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia.

Przewiń na górę
ttttt Skip to content